Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Whistleblowing
Vnitřní předpis č. 3/2023

kterým

subjekt: Meta Plzeň s.r.o.

se sídlem: Hřbitovní 31, 31200 Plzeň

IČO: 49192094

(dále jen „zaměstnavatel“)

vydává

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů

(„Whistleblowing“)

 

 


I.

Obecná ustanovení

 I.1. Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a postup pro přijímání oznámení zaměstnanců, způsob
        vyřizování oznámení a způsob nakládání se získanými informacemi takovým způsobem, který je v
        souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména pak
        Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které
        oznamují porušení práva Unie (dále jen „právní předpisy“).

 

I.2. Tento vnitřní předpis zavádí vnitřní oznamovací systém u zaměstnavatele, tj. povinného
       subjektu, a to ve smyslu příslušných právních předpisů.


I.3. Přijímání oznámení, způsob vyřizování oznámení a způsob nakládání s informacemi bude
      realizováno výlučně v souladu s právními předpisy, a to s důrazem na důvěrnost a ochranu
      oznamovatelů a společně chráněných osob.


I.4. Zaměstnavatel tímto sděluje, že příslušnou osobou pro výkon činností ve smyslu příslušných
      ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů je:


Bc. Jiří Smutný

Tel: +420 732 375 182

Email: smutny@metaplzen.cz

Adresa: Hřbitovní 31, 31200 Plzeň

 

 

II.
Základní definice:

 

Pro účely tohoto vnitřního předpisu mají následující pojmy dále uvedený význam:
„oznámení“ – oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které
má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie
upravující oblasti:

finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů
právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany
spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů, bezpečnosti
dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti
potravin a krmiv a ochrany zvířat, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, zadávání veřejných
zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a
zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a
informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu
včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o jehož spáchání se
oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností; prací nebo jinou obdobnou
činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost;..

pověřená osoba“ – osoba určená zaměstnavatelem v článku I odstavec 4 tohoto vnitřního předpisu;

„oznamovatel“ – fyzická osoba, která oznámení o možném protiprávním jednání podala;

„společně chráněná osoba“ – osoba, jež společně s oznamovatelem nemůže být vystavena odvetným
opatřením a jíž se rozumí: osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem
oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, osoba, která je ve vztahu k
oznamovateli osobou blízkou, osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo
osoba v obdobném postavení, osoba oznamovatelem ovládaná, právnická osoba, v níž má
oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo
osoba ovládaná stejnou ovládající osobou, osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou
obdobnou činnost, svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle bodu (v) nebo
(vi) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba
podle bodu (v) nebo (vi) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením
pro případ smrti;

„odvetné opatření“ – jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které
bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli nebo společně chráněné osobě může způsobit újmu,
a to zejména: rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu
určitou, zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní
činnosti, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání
osobního příplatku, diskriminace, přeložení nebo převedení na jinou práci, pracovní posudek,
ostrakizace, neumožnění odborného rozvoje, změna rozvržení pracovní doby, vyžadování lékařského
posudku nebo pracovnělékařské prohlídky, výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo zásah do
práva na ochranu osobnosti;
 
Zdroj:
„ministerstvo“ – Ministerstvo spravedlnosti, IČO: 000 25 429, se sídlem vyšehradská 427/16, 120 00
Praha 2.
 
III.
Oznámení a postup po podání oznámení
 
III.1.1. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení ministerstvu a/nebo příslušné osobě
prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného zaměstnavatelem ústně a/nebo
písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v
přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

III.1.2. Způsoby podání oznámení:

Písemně:

- vhozením do schránky umístěné u vchodu před vstupem do firmy Meta plzeň s.r.o. na adrese

Hřbitovní 31, 31200 Plzeň

- zasláním poštou na adresu: Meta plzeň s.r.o. na adrese Hřbitovní 31, 31200 Plzeň

Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena

nápisem „pouze k rukám jednatele Bc. Jiří Smutný – NEOTVÍRAT

Elektronicky: na e-mailové adrese smutny@metaplzen.cz

Telefonicky na čísle: +420 732 375 182

Osobně:

- po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení

přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel

požádal). Místo pro osobní podání: - Meta plzeň s.r.o. Hřbitovní 31, 31200 Plzeň– kancelář

jednatele společnosti (po předchozí osobní nebo telefonické dohodě).

III.1.3. Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, uveřejnit, pokud:

podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo přímo
ministerstvu a v určených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba
neposoudila důvodnost oznámení, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního
stavu vhodné opatření nebo příslušná osoba neposoudila oznámení, má oprávněný důvod se
domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému
ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného
veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo má oprávněný důvod se domnívat, že v
případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že
budou on nebo společně chráněná osoba vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožena
působnost ministerstva.

III.1.4. O přijetí oznámení podle tohoto vnitřního předpisu příslušná osoba písemně vyrozumí
oznamovatele do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže: oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu,
aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by
došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

III.1.5. Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně.
 

III.2. Posouzení důvodnosti podaného oznámení

III.2.1. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích
posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto
lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její
prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím
ledaže: oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala,
nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

III.2.2. Shledá-li příslušná osoba, že oznámení: je důvodné, navrhne zaměstnavateli opatření k
předejití nebo nápravě protiprávního stavu, je nedůvodné, bez zbytečného odkladu písemně
vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností,
které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že
oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u
orgánu veřejné moci, nebo není oznámením podle právních předpisů, bez zbytečného odkladu o tom
písemně vyrozumí oznamovatele.

III.3. Přijetí vhodných opatření

III.3.1. V případě shledání důvodnosti oznámení navrhne příslušná osoba zaměstnavateli vhodná
opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu, která zaměstnavatel příjme, případně přijme jiná
vhodná opatření.

III.3.2.O přijatých opatřeních zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o nich bez
zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele ledaže: oznamovatel výslovně požádá
příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o
přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

III.4. Pravidla pro poskytnutí údajů
 
III.4.1. Příslušná osoba není oprávněna poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit
účel podávání oznámení.

III.4.2. Informace o totožnosti oznamovatele a společně chráněné osobě je možné poskytnout jen s
jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným
orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. To platí i pro informace o totožnosti osoby
uvedené v oznámení.
 
IV.
Zaznamenávání, evidence a uchovávání oznámení
 
 
IV.1. Zaznamenávání ústně podaných oznámení

IV.1.1. V případě ústního oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka (v případě souhlasu
oznamovatele) nebo jeho přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil.
Vyjádření oznamovatele se přiloží k jeho přepisu.

IV.1.2. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je
příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního
oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil. Vyjádření oznamovatele
se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku
ústního oznámení.
 

IV.2. Evidence a uchovávání oznámení

IV.2.1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v
rozsahu: datum přijetí oznámení, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní
adresa oznamovatele, jsou-li jemu tyto údaje známy, shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby,
proti které oznámení směřovalo, je-li jemu její totožnost známa, a datum ukončení posouzení
důvodnosti oznámení a jejich výsledek.

IV.2.2.Oznámení jsou ve výše uvedeném rozsahu evidována po dobu 5 let ode dne jejich přijetí,
přičemž přístup do této evidence má pouze příslušná osoba.
 
V.
Přestupky oznamovatelů
 
Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli pokuta až ve výši 50.000, - Kč.
 
 
VI.
Závěrečná ustanovení
 
VI.1 Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.8.2023.

VI.2. Tento vnitřní předpis může být ze strany zaměstnavatele kdykoliv změněn formou vydání jeho
nového úplného znění alespoň 1 kalendářní týden před účinností změny.

VI.3. Všichni zaměstnanci zaměstnavatele budou s tímto předpisem seznámeni a o jeho principech a
aplikování řádně proškoleni.

VI.4.
Tento vnitřní předpis je rovněž uveřejněn na webových stánkách firmy.
 
V Plzni dne 24.7.2023
 
 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.